Vragen van onze klanten

 • ‘Onze ambities vragen van ons een ander denken en doen; van onze medewerkers, van onze managers, maar ook van ons als raad van bestuur. Hoe voeren we het goede gesprek daarover en hoe realiseren we dat?’
 • ‘Voor de toekomst van ons ziekenhuis is een perfecte samenwerking tussen ziekenhuis en medici van levensbelang. Ons duaal management speelt daarin een belangrijke rol maar ontwikkelt zich moeizaam.’
 • ‘Teams vormen steeds meer de basis van onze organisatie. Hoe krijgen we een omslag in denken en doen?’
 • ‘Het is taai; ondanks inspanning en programma’s zien we dat onze managers nog onvoldoende de slag maken naar het leiderschap dat we voor ogen hebben. Wat zouden we kunnen doen?'

Het is evident dat de effectiviteit van een organisatie niet alleen te maken heeft met de juiste structuren, maar vooral met attitude en concreet gedrag van de professionals, leidinggevende en de bestuurders. Zeker wanneer de complexiteit toeneemt en er decentraal meer initiatief en verantwoordelijkheid nodig is.


Lees meer...

Onze visie over Professionalisering

Het succes van de organisatie ligt niet alleen besloten in de strategie en het organisatiemodel, maar vooral ook in de wijze waarop mensen met elkaar samenwerken. Ieder vanuit zijn eigen functie, positie en rol binnen het geheel. Volgens ons vraagt dit om individueel, en vooral ook collectief leren. Met elkaar verkennen, reflecteren en ontwikkelen vormen daarvoor de basis.

Wij besteden met de opdrachtgever veel aandacht aan het scherp stellen van de behoeften, het definiëren van de ontwikkelopgaven en het bepalen van de juiste inhoud en vorm van onze bijdrage. Wat gaat hier helpen en wat past? Dat kan persoonlijke coaching of teamcoaching zijn, of juist een maatwerk managementdevelopment (MD) of leiderschapsprogramma, maar het kan ook zijn dat conflictbemiddeling of mediation effectief kunnen zijn.

Wij begeleiden raden van toezicht, raden van bestuur, stafbesturen, maatschappen/ vakgroepen en (management)teams. Meer specifiek ontwerpen en begeleiden wij leiderschapsprogramma’s voor (medisch) managers en cobestuurders. Wij kunnen hierbij gebruik maken van specifieke, deels door onszelf ontwikkelde, instrumenten en scans. Bijvoorbeeld het teamdiagnose-instrument, de maatschapsquickscan, de persoonlijk profielanalyse en andere instrumenten gericht op (samenwerkings)gedrag zoals de PPA van Thomas International of Lumina Spark.

Praktijkverhalen over Professionalisering

Intervisiegroepen voor bestuurders

Van leden van raden van bestuur in de zorg, MSB-bestuurders en stafbestuurders wordt veel gevraagd. Zij geven leiding en werken samen met professionals, moeten effectieve relaties onderhouden met patiënten en met de Inspectie, onderhandelen met zorgverzekeraars en goed omgaan met de publieke opinie. Dit in een krachtenveld waarin de zorg bij politiek en media onder een vergrootglas ligt, steeds meer van de zorg wordt gevraagd, de verantwoordingseisen met de dag toenemen en de financiën onder druk staan.

Tegen deze achtergrond begeleiden wij intervisiegroepen voor bestuurders in de zorg.
De NVZD heeft in haar accreditatieprogramma ‘intervisie’ opgenomen als een criterium voor de ontwikkeling van zorgbestuurders.

Intervisie is een laagdrempelige, impactvolle leervorm die direct aangrijpt op de effectiviteit van de deelnemende bestuurders bij de vraagstukken waarmee zij te maken hebben.

De doelen van de intervisie zijn:

 • inzicht krijgen in bestuurlijk denken en handelen, en uitbreiding van het eigen bestuurlijke repertoire
 • gevoed worden door kennis, inzichten, denkwijzen en feedback van collega deelnemers
 • ontwikkelen van het vermogen om te reflecteren in relatie tot de werkomgeving
 • de verdere ontwikkeling van een eigen moreel bestuurlijk kompas.


Een intervisiegroep bestaat in de regel uit vijf tot zeven bestuurders met eenzelfde bestuurlijke context en komt circa vijf keer per jaar bij elkaar. De data en tijden worden in onderling overleg vastgesteld. De inbreng van de eigen casuïstiek van de deelnemers staat centraal. Eventueel kunnen specifieke thema's deel uit maken van de intervisiebijeenkomsten.

De intervisie wordt begeleid door een partner van dev met ruime expertise als organisatieadviseur in de zorg. De begeleider brengt theorie en ervaring in, wat is toegesneden op de concrete casuïstiek en praktijk van de deelnemers. De intervisiebijeenkomsten vinden plaats op ons bureau in 's-Hertogenbosch.

Wij houden een overzicht bij van potentiële deelnemers. Zodra we voldoende deelnemers hebben starten we een volgende intervisiegroep.


Mocht u belangstelling hebben voor een intervisiegroep dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat of met een van onze adviseurs.

Publicaties en services

Instrumenten voor klanten

Onderstaande instrumenten zijn alleen te gebruiken door onze klanten in het kader van projecten. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.

 

 • Persoonlijk profiel analyse (PPA)
  Instrument van Thomas International om inzicht te krijgen in het persoonlijk functioneren. Het instrument is te gebruiken bij coaching, management development, samenwerkingsvraagstukken, werving en selectie.

 

 • Lumina Spark Profiel
  Met behulp van de Lumina Profielschets verkennen mensen hun eigen gedrag en persoonlijkheid. Binnen een kleurrijk kader krijgen ze meer inzicht in zichzelf en hun relaties.

 

 • Floyd en Wooldridge - zelfbeoordelingstest en feedbacktest
  Floyd en Wooldridge hebben een model ontwikkeld dat gericht is op de rollen van de middenmanager in de verticale lijn. Anders gezegd: de verbindingsrol die de middenmanager vervult tussen hoger management en ondergeschikten. Ook kunt u feedback geven op de rol van een middenmanager.

 

 • Kolb leerstijlentest
  Deze test is bedoeld om meer te weten over je eigen leerstijl en eventueel van leerstijlen van anderen in een groep. Daartoe maken we gebruik van de test ontleend aan de 'Learning Style Inventory' van Kolb.

 

 • Loopbaananker vragenlijst
  Edgar Schein ontwikkelde een methodiek met behulp waarvan je kunt ontdekken welke baan, functie of werkomgeving het best bij je passen. Hij ontwikkelde op basis van zijn langdurig en grondig onderzoek naar succesfactoren in loopbanen, een achttal 'career anchors' ofwel loopbaanankers.

 

 • Roos van Leary
  Leary heeft in 1957 een model ontworpen waarmee relaties tussen mensen in kaart kunnen worden gebracht: de zogenaamde Roos van Leary. Het laat zien wat mensen met hun communicatie uitdrukken en hoe mensen op elkaar reageren volgens vaste gedragspatronen.

 

 • Thomas-Kilmann instrument 'Omgaan met belangen'
  Het Thomas-Kilmann Instrument 'Omgaan met belangen' is ontworpen om individueel gedrag in situaties met belangenverschillen te bepalen. In zulke situaties kunnen wij het gedrag van een persoon beschrijven aan de hand van de twee basisdimensies: assertiviteit en geneigdheid tot samenwerking.

 

 • Quinn - zelfbeoordelingstest en feedbacktest managementrollen
  De theorie van Richard Quinn is een verdere uitwerking van de opvattingen van professor Ichak Adizes, hoogleraar aan de University of California. Adizes ontdekte dat het management van organisaties vier rollen moet vervullen. Iedere rol is nodig en samen zijn de vier rollen voldoende om te zorgen voor goed management. Ook kunt u feedback geven met betrekking tot managementrollen.