Vragen van onze klanten

 • ‘Onze ambities vragen écht ander gedrag; van onze medewerkers, van onze managers, maar ook van ons als raad van bestuur. Hoe realiseren we dat?’
 • ‘Teams vormen steeds meer de basis van onze organisatie. Hoe krijgen we een omslag in denken en doen?’
 • ‘Voor de toekomst van ons ziekenhuis is een perfecte samenwerking tussen ziekenhuis en medici van levensbelang. Ons duaal management speelt daarin een belangrijke rol maar ontwikkelt zich moeizaam.’
 • ‘Het is taai; ondanks diverse scholingen zien we dat onze managers toch weer terugvallen in oud gedrag. Wat doen we daaraan?’

Zorgen is mensenwerk. Dat geldt voor besturen, managen en teamwork. Het wordt steeds duidelijker dat de effectiviteit van een organisatie niet alleen te maken heeft met de juiste structuren, maar vooral met attitude en concreet gedrag van de bestuurders en professionals. Zeker wanneer de complexiteit toeneemt en er decentraal meer initiatief en verantwoordelijkheid nodig is.


Lees meer...

Onze visie over Professionalisering

Elk niveau in de organisatie heeft zijn eigen vraagstukken en situationele factoren. Van zorgprofessionals en stafbestuur tot management. De mate waarin posities, rollen, verhoudingen en competenties helder zijn en op elkaar aansluiten, bepaalt echter de effectiviteit. Volgens ons vraagt dit om individueel, maar vooral ook collectief leren. Met elkaar verkennen, reflecteren en construeren vormen daarvoor de basis.

Hetzelfde geldt voor externe ondersteuning van deze leerprocessen. Wij werken nauw samen met klanten om de ontwikkelopgave te definiëren, om behoeften scherp te krijgen, en de juiste inhoud en vormen van ondersteuning te vinden. Dat kan via persoonlijke coaching, teamcoaching, managementdevelopment (MD) en leiderschapsprogramma’s, maar bijvoorbeeld ook vanuit conflictbemiddeling of mediation.

Specifieke ervaring hebben wij met begeleiding van raden van toezicht, raden van bestuur, stafbesturen, maatschappen en vakgroepen, MD-programma’s voor (medisch) managers en begeleiding van (management)teams. Wij gebruiken hiervoor specifieke, deels door onszelf ontwikkelde, instrumenten en scans. Bijvoorbeeld het teamdiagnose-instrument, de maatschapsquickscan, de persoonlijk profielanalyse en andere instrumenten gericht op (samenwerkings)gedrag.

Praktijkverhalen over Professionalisering

Publicaties en services

Reflectie middels intervisie

Van leden van raden van bestuur in de zorg, MSB-bestuurders en stafbestuurders wordt veel gevraagd. Zij geven leiding en werken samen met professionals, moeten effectieve relaties onderhouden met patiënten en met de Inspectie, onderhandelen met zorgverzekeraars en goed omgaan met de publieke opinie. Dit in een krachtenveld waarin de zorg bij politiek en media onder een vergrootglas ligt, steeds meer van de zorg wordt gevraagd, de verantwoordingseisen met de dag toenemen en de financiën onder druk staan.

Tegen deze achtergrond begeleiden wij intervisiegroepen voor bestuurders in de zorg.
De NVZD heeft in haar accreditatieprogramma ‘intervisie’ opgenomen als een criterium voor de ontwikkeling van zorgbestuurders.

Intervisie is een laagdrempelige, impactvolle leervorm die direct aangrijpt op de effectiviteit van de deelnemende bestuurders bij de vraagstukken waarmee zij te maken hebben.
De doelen van de intervisie zijn:

 • Ÿinzicht krijgen in bestuurlijk denken en handelen, en uitbreiding van het eigen bestuurlijke repertoire
 • Ÿgevoed worden door kennis, inzichten, denkwijzen en feedback van collega deelnemers
 • Ÿontwikkelen van het vermogen om te reflecteren in relatie tot de werkomgeving
 • Ÿde verdere ontwikkeling van een eigen moreel bestuurlijk kompas.


Een intervisiegroep bestaat in de regel uit vijf tot zeven bestuurders met eenzelfde bestuurlijke context en komt circa vijf keer per jaar bij elkaar. De data en tijden worden in onderling overleg vastgesteld. De inbreng van de eigen casuïstiek van de deelnemers staat centraal. Eventueel kunnen specifieke thema's deel uit maken van de intervisiebijeenkomsten.

De intervisie wordt begeleid door een partner van damhuiselshoutverschure met ruime expertise als organisatieadviseur in de zorg. De begeleider brengt theorie en ervaring in, die is toegesneden op de concrete casuïstiek en praktijk van de deelnemers. De intervisiebijeenkomsten vinden plaats op ons bureau in 's-Hertogenbosch.

Wij houden een overzicht bij van potentiële deelnemers. Zodra we voldoende deelnemers hebben starten we een volgende intervisiegroep.
Mocht u belangstelling hebben voor een intervisiegroep dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat of met een van onze adviseurs.  

 

Website TeamCompetentieOntwikkeling

De kracht van teams

Goed functionerende teams zijn van groot belang voor de kwaliteit van het werk. Dat geldt zowel in het primaire proces, bij ondersteunende teams of bij management (of sturende) teams. Om de missie, de strategie en de kernwaarden van een organisatie te effectueren zijn competente teams nodig. Teams die bewust bezig zijn met hun teamkwaliteit; dus bezig zijn met het methodisch werken aan hun verbeterpotentieel, met het versterken van hun zelforganiserend en probleemoplossend vermogen. Ter ondersteuning van de teamontwikkeling hebben wij het TeamCompetentieOntwikkelingsmodel (TCO-model) ontwikkeld aan de hand waarvan teams zelf hun verbeterproces ter hand nemen. Vele honderden teams doen daar inmiddels ervaring mee en dragen weer nieuwe aanknopingspunten en inzichten aan waarmee we teamontwikkeling kunnen ondersteunen.

 

Informatie en instrumenten

Op de websiteTeamCompetentieOntwikkeling treft u notities, instrumenten en achtergrondinformatie aan over teamkwaliteit en teamontwikkeling. Teams en leidinggevenden kunnen dit gebruiken voor hun eigen ontwikkelingsproces.

Een deel van de informatie is zichtbaar gemaakt en kunt u gratis gebruiken.

Klanten kunnen inloggen om de volledige documentatie beschikbaar te hebben en om het Teamdiagnose-instrument (TDI) te gebruiken.

 

Mocht u behoefte hebben aan ondersteuning bij uw teamontwikkelingsaanpak, zowel van individuele teams als van meer teams in uw organisatie, neem dan contact op met een van onze adviseurs.

 

Instrumenten voor klanten

Onderstaande instrumenten zijn alleen te gebruiken door onze klanten in het kader van projecten. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.

 • Persoonlijk profiel analyse (PPA)
  Instrument van Thomas International om inzicht te krijgen in het persoonlijk functioneren. Het instrument is te gebruiken bij coaching, management development, samenwerkingsvraagstukken, werving en selectie.
 • Lumina Spark Profiel
  Met behulp van de Lumina Profielschets verkennen mensen hun eigen gedrag en persoonlijkheid. Binnen een kleurrijk kader krijgen ze meer inzicht in zichzelf en hun relaties.
 • Floyd en Wooldridge - zelfbeoordelingstest en feedbacktest
  Floyd en Wooldridge hebben een model ontwikkeld dat gericht is op de rollen van de middenmanager in de verticale lijn. Anders gezegd: de verbindingsrol die de middenmanager vervult tussen hoger management en ondergeschikten. Ook kunt u feedback geven op de rol van een middenmanager.
 • Kolb leerstijlentest
  Deze test is bedoeld om meer te weten over je eigen leerstijl en eventueel van leerstijlen van anderen in een groep. Daartoe maken we gebruik van de test ontleend aan de 'Learning Style Inventory' van Kolb.
 • Loopbaananker vragenlijst
  Edgar Schein ontwikkelde een methodiek met behulp waarvan je kunt ontdekken welke baan, functie of werkomgeving het best bij je passen. Hij ontwikkelde op basis van zijn langdurig en grondig onderzoek naar succesfactoren in loopbanen, een achttal 'career anchors' ofwel loopbaanankers.
 • Roos van Leary
  Leary heeft in 1957 een model ontworpen waarmee relaties tussen mensen in kaart kunnen worden gebracht: de zogenaamde Roos van Leary. Het laat zien wat mensen met hun communicatie uitdrukken en hoe mensen op elkaar reageren volgens vaste gedragspatronen.
 • Thomas-Kilmann instrument 'Omgaan met belangen'
  Het Thomas-Kilmann Instrument 'Omgaan met belangen' is ontworpen om individueel gedrag in situaties met belangenverschillen te bepalen. In zulke situaties kunnen wij het gedrag van een persoon beschrijven aan de hand van de twee basisdimensies: assertiviteit en geneigdheid tot samenwerking.
 • Quick scan geïntegreerd veiligheidsbeleid (QSGV)

  Het integraal benaderen van het thema veiligheid is een betrekkelijk nieuwe opgave voor de bestuurder van een organisatie.

  Het doel van deze quick scan is om zicht te verkrijgen op de stand van geïntegreerd veiligheidsbeleid in uw organisatie en wel vanuit het perspectief als bestuurder.

  De resultaten worden verwerkt in een compacte rapportage waarin in één oogopslag is te zien op welke van de vier gebieden u met uw organisatie wat verder of minder ver gevorderd bent:

    o  Veiligheid van zorg
    o  Veiligheid van werk
    o  Veiligheid van gebouwen
    o  Veiligheid van bedrijfsvoering

 • Quinn - zelfbeoordelingstest en feedbacktest managementrollen
  De theorie van Richard Quinn is een verdere uitwerking van de opvattingen van professor Ichak Adizes, hoogleraar aan de University of California. Adizes ontdekte dat het management van organisaties vier rollen moet vervullen. Iedere rol is nodig en samen zijn de vier rollen voldoende om te zorgen voor goed management. Ook kunt u feedback geven met betrekking tot managementrollen.
Deel deze pagina