Vragen van onze klanten

  • ‘We willen onze samenwerking intensiveren zodat we onze portfolio kunnen verstevigen en verbreden.’
  • ‘Hoe moeten we onze innovatiekracht samen met anderen versterken om onderscheidend in de markt te blijven?’ 
  • ‘We zien de meerwaarde van samenwerking maar willen onze eigenheid bewaren en niet fuseren: welke creatieve oplossingen kunnen jullie met ons bedenken?’
  • ‘Hoe bundelen we onze krachten ook over sectorgrenzen om te voorkomen dat doelgroepen tussen wal en schip vallen.’
  • ‘We zijn gaan samenwerken met een gezonde business case en goede intenties, maar de oude wij-zij patronen komen terug. Hoe keren we dat om?'

Samenwerken met andere organisaties is in de zorg onvermijdelijk. Daarbij is de samenwerking dienend aan het realiseren van oplossingen voor een individuele cliënt, het realiseren van de maatschappelijke opgave of het kunnen effectueren van nieuwe ontwikkelingen. Het belang van de eigen organisatie wordt meer en meer in het perspectief van de maatschappelijke opdracht geplaatst en minder in het borgen van eigen bestaansrecht en/of groei.
 
De vragen die wij krijgen en de opdrachten die wij uitvoeren zijn veelvormig. Ze kunnen betrekking hebben op fusie, maar ook op alliantie- of netwerkvorming. Op nieuwe of bestaande samenwerking.


Lees meer...

Onze visie over Samenwerking

Samenwerking slaagt als samen meer oplevert dan ieder voor zich, partijen elkaar vinden in een gezamenlijk toekomstperspectief en onderling een klik hebben. Vragen over samenwerking bereiken ons in verschillende stadia. Ze variëren van een eerste verkenning naar nut en noodzaak van samenwerking tot een concrete inrichtingsvraag waarbij de samenwerkingspartners hun ‘waarom zouden we’ en ‘met wie’ al hebben beantwoord en ons de ‘hoe’ vraag voorleggen. Vorm volgt inhoud is ons motto.

Vier kernvragen willen we helder hebben voordat we beginnen met vorm en inrichting:

  • De waartoe-vraag. Waarom zoeken wij samenwerking, vanuit welk motief, nut of noodzaak? Waartoe samenwerken? Wat willen we bereiken?
  • De wat-vraag. Wat is de meerwaarde die we met samenwerking denken te bereiken?
  • De belangen-vraag. Welke belangen hebben de afzonderlijke partijen bij samenwerking, waar liggen de gezamenlijke belangen en de mogelijke belangentegenstellingen? En welke belangen of mogelijke bezwaren hebben de belangrijkste stakeholders bij samenwerking?
  • De energie-vraag. Bij wie zit de energie en de ‘drive’ in het proces van samenwerking?


Als we deze kernvragen beantwoord hebben, bouwen we met partijen een logische redenering op naar een vorm die het meeste recht doet aan het beoogde resultaat van samenwerking. En het is niet alleen een logica die rationeel klopt, maar ook een logica die aanspreekt, perspectief biedt en energie losmaakt. Vele factoren spelen daarbij een rol, inhoudelijk, procesmatig en politiek. Zoals de balans tussen eigen belang en gezamenlijk belang, de balans tussen eigen identiteit en gezamenlijkheid. Een inrichting die past bij en bijdraagt aan het realiseren van meerwaarde en synergie; zo licht of zo zwaar als nodig is, met zicht op risico’s. Van lichte allianties en samenwerkingscontracten tot geformaliseerde joint-ventures of fusies.

In het proces zijn communicatie en participatie van vitaal belang. De boardroom is vaak de eerste broedkamer van samenwerkingsideeën, maar een vroegtijdige en bredere betrokkenheid van de organisatie is essentieel. We zien meer en meer hoe professionals elkaar over organisatiegrenzen heen vinden, waar bestuurders nog zoekend zijn naar een passende vormgeving. We onderzoeken of realisatie via de korte klap kan, of gefaseerd moet in een pad met gemarkeerde go/no-go-momenten. Na iedere volgende stap neemt de vrijblijvendheid af en wordt de weg terug lastiger. Het spreekt voor zich dat wij de mededingrechtelijke aspecten (ACM en NZA) goed in de gaten houden.

Praktijkverhalen over Samenwerking

Publicaties en services

Services

  •  Training mediationvaardigheden (zie document)

 

 

 

 

 


Brochure Training mediationvaardigheden voor zorgbestuurders 2023