Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 april 2024. 

 

Contactgegevens 

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

 

damhuiselshoutverschure (dev organisatieadviseurs) 

vof, KvK-nummer 17181759 

Sint Jorisstraat 15, HA 's-Hertogenbosch 

T.  +31736124545 

E. bureau@devoa.nl 

 

dev verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. 

 

Persoonsgegevens 

dev verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens 
 • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 
 • inhoud van communicatie 
 • IP-adres. 

 

Doeleinden 

dev verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

 • het onderhouden van contact 
 • een goede en efficiënte dienstverlening 
 • het verrichten van administratieve handelingen 
 • verbetering van de dienstverlening 
 • marketing 
 • persoonlijke testen, in opdracht van de klant 
 • facturering en inning van gelden 
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen 
 • het voeren van geschillen 
 • het op de hoogte houden van onze klanten van ontwikkelingen. 

 

Grondslagen 

Wij verwerken persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de (advies)overeenkomst, klanten op de hoogte te houden van ontwikkelingen dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat dev hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: 

 • het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening 
 • de bescherming van haar financiële belangen 
 • de verbetering van haar diensten 
 • de marketing van het bureau 
 • de beveiliging en het beheer van haar systemen. 

 

Verstrekking aan derden 

In het kader van haar dienstverlening kan dev voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Aan deze derden wordt de eis gesteld dat zij minimaal hetzelfde niveau van beveiliging hanteren voor persoonsgegevens als dev

 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer dev aan een wettelijke verplichting moet voldoen. dev zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER 

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EER worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn, Twitter of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn 'EU-VS Privacy Shield' gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

dev zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren/verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat dev zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen 

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft dev passende beveiligingsmaatregelen genomen. 

 

Cookies 

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen. 

 

Uw rechten 

U heeft het recht om dev een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen één maand een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen we u hierbij de MRZ (machine readable zone = strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en het burgerservicenummer onleesbaar te maken. 

 

Ook kunt u dev verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: 

 

damhuiselshoutverschure (dev organisatieadviseurs) 

E. bureau@devoa.nl 

T. +31736124545 

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door dev, laat dit dan aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring 

dev kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.