Vragen van onze klanten

  • ‘We krijgen te maken met toenemende complexiteit van de zorg, een nieuwe zorgbegrip, nieuwe technologie, kwaliteits- en volumenormen en kostendruk. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor onze organisatie en hoe kunnen we op deze ontwikkelingen inspelen?’
  • ‘Wij willen onze organisatie toekomstbestendig maken en onze marktpositie verstevigen.’
  • ‘Welke cliënten of patiëntcategorieën moeten we vooral bedienen en hoe kunnen we beter inspelen op de behoeften van deze patiënten en op thema’s als zelf- en samenredzaam?’
  • ‘Hoe houden we ook op langere termijn onze organisatie financieel gezond?’

Na jaren van fusies en overnames en de bijbehorende schaalvergroting van zorgorganisaties, zien we dat organisaties op zoek zijn naar focus en vereenvoudiging. Zij willen zich kunnen onderscheiden. Deze wens leidt tot nieuwe ordeningen, scherpere portfolio’s en tot het ontvlechten van organisatieonderdelen die zelfstandig willen verdergaan.


Lees meer...

Onze visie over Strategie

Een strategietraject bestaat, zoals wij dat zien, uit een combinatie van drie benaderingen. Een zingevingsbenadering, waarbij een inspirerend toekomstbeeld wordt ontwikkeld. Een rationele benadering, waarbij op basis van betrouwbare informatie de juiste keuzes worden gemaakt. En een politieke benadering, waarbij rekening wordt gehouden met de interne en externe belangen en de machtsverhoudingen.

Op welke benadering het accent ligt, hangt uiteraard af van de strategische opgave. Gaat het om een herordening of actualisatie van de organisatie? Wordt de organisatie geconfronteerd met veranderingen in de omgeving die om een duidelijk antwoord vragen? Of is een fundamentele herbezinning op de toekomst van de organisatie aan de orde? Het ‘vooruitvinden’ van de organisatie.

 

Onze ondersteuning is divers en varieert in duur en intensiteit. Van het begeleiden van een eendaagse strategische conferentie tot het regisseren van een diepgaand strategietraject van enkele maanden. We kunnen meedenken met een kleine stuurgroep, maar ook ‘large-group’ interventies organiseren. We willen in ieder geval het creatieve en vernieuwende denken bevorderen. We krijgen veel positieve reacties op het concentreren van het strategietraject binnen een goed voorbereid, intensief programma van twee tot drie aaneengesloten dagen.

Strategie is mensenwerk. Uiteindelijk gaat het er om de gedachtevorming en de dialoog te organiseren over een strategische vraagstelling. Het is verrijkend om daar belanghebbenden rondom de organisatie uitdrukkelijk een rol in te geven. Wij geloven niet in een van bovenaf opgelegde strategie. Welke vorm we ook kiezen, strategie heeft pas impact als het concreet en inspirerend is, als het aansluit bij de werkelijkheid van de organisatieleden. Een doordachte en passende aanpak is daarvoor een vereiste.
 
Wij dagen onze klanten uit om hun kernwaarden en ambities tot leven te brengen: wie ben je en wie kan je zijn? We gaan daarbij uit van een co-creatie tussen medewerkers onderling en de adviseur. Wij zorgen voor inspiratie en houden het graag compact en concreet. Onze aanpak komt voort uit de strategische opgave. We gebruiken wel data-analyses, maar alleen gericht en als onderdeel van het strategische proces.

 

 

 

Praktijkverhalen over Strategie

Publicaties

Deel deze pagina