drs. H.M.A. (Helen) van Tol MBA


Het bruist in de zorg…… en ook het knelt in de zorg: vernieuwing, samenwerking en schaarste zijn de thema’s waar professionals en bestuurders volop mee doende zijn.
Wat knelt, wat de opgaven en wat de dilemma’s zijn, is veelal wel duidelijk, maar hoe daar doeltreffend stappen in te zetten, is vaak een zoektocht. Met veel plezier draag ik bij aan die zoektocht: wat hebben we te doen? Hoe maken we dit mogelijk? Wat is daarvoor nodig?
Van idee naar werkelijkheid is het thema in mijn advieswerk: scherp zijn op de opgave en samen de puzzel van ‘het hoe’ leggen: creatief en consistent ontwikkelen.

Ik ben goed thuis in de driehoek vernieuwen, besturen en organiseren. Ik ben nieuwsgierig naar andere perspectieven en gretig in het exploreren van nieuwe mogelijkheden. Samen de mogelijkheden onderzoeken, afwegen en uitproberen en terugbrengen tot waar het om gaat, of zou kunnen gaan. Het gaat niet om groots en meeslepend ontwikkelen, maar -wat mij betreft- wel om slim en werkbaar oplossen, ook voor overmorgen; kortom: zinnig adviseren.

Kenmerken van mijn werkwijze zijn: gericht op de bedoeling, vindingrijk en treffend in de uitvoering. Samen resultaten bereiken, doen wat nodig is en de organisatie verder brengen door mee-, tegen- en omdenken, daar zit mijn kracht. Bestuurders ervaren mij als inspirerend, doortastend en pragmatisch omdat ik frisse inzichten en nieuwe mogelijkheden aandraag.
 

Aandachtsgebieden

 • Samenwerken in netwerken

  Mijn opdrachten liggen in het gehele continuüm van lichte samenwerking tot volledige integratie. Veel vraagstukken in de zorg noodzaken tot verbindingen tussen organisaties en tussen professionals: samenwerkingsverbanden, allianties en netwerken. Mijn advieswerk reikt van het onderzoeken van nut en noodzaak en met wie, via construeren en realiseren tot het onderhouden van de samenwerking in termen van effectiviteit van besturing.
 • Vernieuwende organisatieontwikkeling

  Ik adviseer en spar met bestuurders bij het ‘vooruitvinden’ van hun organisatie. Vaak vervul ik de rol van procesbegeleider bij het opnieuw formuleren van de ambitie, het doordenken van moderne besturing en governance, het bepalen van profiel en samenstelling raad van bestuur, topstructuur en raad van toezicht en het vormgeven van de organisatie gebaseerd op toekomstbehendige principes.
 • Bijdragen aan ‘goed mensenwerk’

  Ik begeleid en coach individuele bestuurders, bestuursteams, vakgroepen en (management)teams bij het versterken van persoonlijke effectiviteit en/of samenwerkingskwaliteit. Daarbij zijn opvattingen, belangen, vaardigheden en gedrag belangrijke thema’s. Als begeleider en coach ben ik behulpzaam bij het reflecteren, verbindend communiceren en het ‘oprekken’ van het handelingsrepertoire. Ook begeleid ik raden van toezicht bij precaire situaties, bij hun evaluatie en bij het verder ontwikkelen van de governance. Als docent treed ik op in de governance class Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en in het NVTZ-opleidingsprogramma.

 

Recente opdrachten

Ziekenhuizen

 • ŸActualiseren besturingsmodel ziekenhuis in relatie tot ‘juiste zorg op de juiste plek’ en het hoofdlijnenakkoord
 • Vormgeven co-bestuur in ziekenhuis
 • Portfoliovraagstuk en besturingsvraagstuk ziekenhuizen

 

Vakgroepen

 • ŸBegeleiding fusies/samenwerking van vakgroepen/maatschappen
 • Visie- en beleidsvorming, ambitiebepaling
 • Ontwikkeling interne structuur en besturing
 • Samenwerking, teamvorming, effectiviteit en communicatie samenwerking, teamvorming, effectiviteit en communicatie
 • Professionaliseren beleids- en besluitvorming
 • Vakgroepen en verandermanagement (AMS)

 

Andere zorgorganisaties

 • Herijken en verder ontwikkelen governancestructuur ouderenzorginstelling, gebaseerd op strategie, besturingsfilosofie en toezichtvisie
 • Onderzoeken en adviseren raad van toezicht inzake bestuurscrisis
 • Herijken besturing ouderenzorgorganisatie bij vastlopen in zelfsturing
 • Ontwikkelen en begeleiden vernieuwd besturen van wijkteamorganisatie
 • Vormgeven en adviseren strategietraject sociaal domeinorganisatie
 • Begeleiden fusieproces van twee landelijke niche-organisaties
 • Begeleiden fusieproces, inclusief herontwerp besturing, drie jeugdzorgorganisaties
 • Coachen bestuurder in risicovolle fase GGZ-organisatie
 • Begeleiden intervisiegroepen bestuurders zorgorganisaties


Bekijk andere adviseurs van dev