Vragen van onze klanten

  • Hoe verbeteren we onze besturing zodat we betere resultaten boeken?’
  • ‘Bij zelfsturende teams hoort ook een andere manier van besturen. Hoe krijgen we een goede balans tussen trust en control?’
  • ‘We hebben een nieuwe besturingsfilosofie nodig bij onze nieuwe strategie. Hoe realiseren we wendbaarheid en slagvaardigheid?’
  • ‘We komen uit een periode van verscherpt toezicht. Hoe moet de besturing veranderen zodat dit ons niet nogmaals overkomt?’

Goed besturen is een opgave van alle tijden. Maar nu voor veel zorgorganisaties een eind gekomen is aan een comfortabele bestaanszekerheid, is de besturing aan modernisering toe. Wat er precies nodig is, hangt af van de ambitie van bestuurder en de opgave van de organisatie.


Lees meer...

Onze visie over Besturing

Ook al verschilt de bestuurlijke opgave per sector – een ouderenzorgorganisatie staat voor een andere opgave dan een ziekenhuis en een Medisch Specialistische Bedrijf (MSB) –, er zit een duidelijke rode draad in onze aanpak.

De besturing zien wij als een afgeleide van de strategie. Dat betekent dat de besturing voortdurend onderhoud nodig heeft. Daar zijn we heilig van overtuigd en steeds meer organisaties met ons. Daarnaast is het noodzakelijk om tegelijkertijd aan de slag te gaan met de hardware (de strategie, de structuur en de systemen) en de software (de kernwaarden, de bejegening en het gedrag). Die twee processen kunnen niet los van elkaar gezien worden.

In een bewegende context hangen strategie en organisatieontwerp nauw samen. Waren het voorheen twee weliswaar samenhangende maar los aan te pakken onderwerpen, tegenwoordig zijn beide tegelijk aan de orde. Een besturingspraktijk die congruent is met de zorgvisie en de strategie; besturingsprincipes die consistent zijn en breed worden gedragen.

We richten ons op nieuwe manieren van besturen waarmee we sneller betere resultaten realiseren. De besturingsfilosofie moet praktisch en ‘morgen’ toepasbaar zijn. Zorgorganisaties kunnen zich geen nietszeggende termen en vrijblijvendheid veroorloven. Vormen van zelforganisatie vragen om nieuwe manieren van besturen. In wezen is de gekozen vorm en mate van zelforganisatie een besturingsprincipe en onderdeel van de besturingsfilosofie.

Wij pogen in organisaties duidelijk te maken dat organisatieleden zelf de besturing zijn. In abstractie praten over ‘de organisatie’ leidt tot vervreemding. Bestuurders, managers en professionals staan zelf in de spotlights. Hun morele kompas en competenties worden getest, in- en extern.

Deze ontwikkelingen hebben ook consequenties voor de raad van toezicht. Toezien op de besturing, directer en concreter, en (toch) rolvast blijven is de professionele opgave voor toezichthouders in de zorg. Governance is een veel besproken thema in de zorg, en in onze visie, een in de praktijk nog onvoldoende effectief mechanisme.

Wij bieden inzicht en adviseren bij een betrekkelijk nieuw fenomeen: het besturen in netwerken. Het is een kunde om in twee dimensies te besturen: de eigen organisatie en de ‘samen’-organisatie.

Wij merken dat ons werkmodel om van buiten naar binnen te redeneren en logisch tot besturingsprincipes te komen, opdrachtgevers helpt en goed werkt. Of het startpunt nu een diffuse besturing is of dat de besturingspraktijk niet meer past bij de strategie, het gesprek voeren aan de hand van onderstaande componenten geeft een gedegen pad voor het herdefiniëren van de besturing.

MSB

In relatie tot Medisch Specialistische Bedrijven (MSB's) worden wij betrokken bij meerdere typen vraagstukken:

 

  • De visie en koersbepaling van het MSB: waar staat het MSB voor; wat zijn de richtinggevende ambities van het MSB? Tevens de visie het MSB op de strategische koers van het ziekenhuis, zoals de profilering, de ontwikkeling van het zorgportfolio en de relaties met de 1e en 3e lijn.
  • De verhouding tot de andere medische gremia, zoals de VMS en de VMSD: welke bestuurlijke constellatie wordt nagestreefd (op het spectrum van losse medische gremia tot één geintegreerde medische organisatie) en hoe ga je om met zowel de gezamenlijke belangen als ook de deelbelangen?
  • De professionele inrichting van het MSB: het bestuur; de portefeuilles, mandatering en verantwoording; de verhouding met de leden; procedures en ondersteuning van het MSB.
  • De samenwerking van het MSB met de raad van bestuur: hoe ziet een goed samenspel eruit; wat betekent dat voor de onderlinge positionering van MSB en raad van bestuur; hoe wordt het overleg vormgegeven en wat is de status daarvan; welke procedures en 'codes' horen daarbij?


Tevens begeleiden wij intervisiegroepen van MSB-bestuurders, waarbij onderling casuïstiek wordt besproken en ervaringen worden gedeeld.

Praktijkverhalen over Besturing

Publicaties en services

Governance:

Better governance in de zorg

Goed bestuur is een voorwaarde voor succesvolle organisaties. Behalve competente bestuurders vraagt dat een heldere rolopvatting en een duidelijk bestuursmodel. Bij een meervoudig bestuur is ook het onderlinge samenspel cruciaal.

Goed bestuur vraagt goed toezicht. Ook voor de raad van toezicht is een heldere en gedeelde rolopvatting en goed intern samenspel van groot belang. Good governance wordt better governance door professioneel samenspel.

 

Informatie en instrumenten

Op de website Governance treft u notities, instrumenten en achtergrondinformatie aan over governance in de zorg. Toezichthouders en bestuurders kunnen dit gebruiken voor hun eigen ontwikkeling, om het samenspel tussen raad van toezicht en raad van bestuur tegen het licht te houden en te verbeteren.

 

Contact

Mocht u behoefte hebben aan ondersteuning bij uw raad van toezicht, raad van bestuur of het samenspel tussen beide, neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Deel deze pagina